narrow default width wide
colour style colour style colour style colour style
Home Organizacja szkoły
Organizacja szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 maja 2010 07:04

Dla realizacji celów statutowych gimnazjum posiada następującą bazę:
Gimnazjum w Zbąszyniu jest szkołą publiczną prowadzoną przez Radę Miejską. Bazę placówki stanowi jeden budynek z 18 salami lekcyjnymi  2 pracowniami komputerowymi. Na terenie placówki znajduje się  Centrum Informacji Edukacyjnej z biblioteka, czytelnia, świetlica, gabinet pedagoga, psychologa oraz gabinet opieki medycznej. Uczniowie korzystają z terenu rekreacyjnego oraz małych boisk na trenie przyległym, natomiast zajęcia   z wychowania fizycznego są prowadzone na hali sportowej ,, Zbąszynianka” oraz zespole boisk,, Orlik”.

Nauka w szkole prowadzona jest systemem dziennym w cyklu 3-letnim.
W roku szkolnym 2009/2010 funkcjonuje 15 oddziałów.

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący.
3. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 29. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
4. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów przyjętych z obwodu ustalonego dla gimnazjum, oraz z poza obwodu o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.
5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
6. Podstawową forma pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
7. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu:
a) języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów,
b) wychowania fizycznego (grupa liczy od 12 do 26 uczniów).
8. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu              z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub miedzy oddziałowych.
9. Centrum Informacji Edukacyjnej z biblioteką szkolną jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów zadań dydaktycznych                  i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela; popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Do zadań bibliotekarza należy:
- prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
- określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,
- organizowanie konkursów czytelniczych,
- przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,
- współpraca z nauczycielami gimnazjum,
- prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,
- zakup i oprawa książek.
10. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną.

Poprawiony: środa, 19 maja 2010 07:52